Norrköping Tillsammans

Bakgrund

 

OM NORRKÖPING TILLSAMMANS

Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening stiftad av Assyriska IF, IF Sylvia och ett antal privatpersoner. Vi leder och stödjer ett antal verksamheter för ungdomar i Hageby, Marielund, Navestad och Klockaretorpet med syftet att barn och ungdomar skall lyckas väl i skola och samhälle för att bli goda arbetstagare och medborgare i Norrköpings Kommun.

Under fyra år har de båda föreningarna i Hageby och Marielund framgångsrikt drivit ett antal projekt, som nu blir självständiga verksamheter i den nya föreningen Norrköping Tillsammans. (se separata flikar).

Logo-About-Spec.png

Vi önskar att alla barn skall få en god skolgång som leder till att gymnasiet fullföljs.  De tre första skolåren är särskilt viktiga. Då grundläggs kunskaper i svenska/läsning och i matematik. Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig den fortsatta undervisningen och komma in på gymnasiet. Särskilt viktigt är det om barnen och deras föräldrar inte har svenska som sitt modersmål. Läs och räkna med Bollis heter vår verksamhet som nu i två år har testats på mer än 200 barn i samarbete med Söderportsskolan i Hageby.

En trygg skolgång utan bråk och mobbing är en förutsättning för att barnen skall kunna tycka om att gå till skolan och kunna tillgodogöra sig dess undervisning. Verksamheten Trygg Skolgång har tillkommit på önskemål från Söderportsskolan där det pågår radikala ombyggnationer vilket leder till risk för konflikter och bråk. En lugn miljö på raster där barn från olika kulturer umgås som vänner är vad alla vill uppnå. Norrköping Tillsammans kommer att bidra till att så blir fallet.

Aktiviteter och fysisk rörelse betyder mycket för barnens välbefinnande och bidrar till att öka arbetskapaciteten i skolan. Vi har under tre år tillsammans drivit projektet Bollis – Lek och spel under ledning av Thomas Westerberg. Nytt för oss är ett rent fotbollsprojekt för unga flickor i Hageby kallat Ishtar Bollen. Vi hoppas att våra bollverksamheter leder till att flera barn söker sig till föreningar för att fortsätta med sin idrott. Gärna lagsporter som skapar stor gemenskap för barn från olika kulturer.

Nattfotboll är en samhällsekonomiskt mycket värdefull verksamhet som bedrivs i flera av våra områden men särskilt i Hageby. Verksamheten samlar många äldre ungdomar till fotbollsturneringar på lördagskvällar.

Föreningen engagerar många arbetslösa och studerande ungdomar som ledare. Dessa skaffar sig erfarenhet och rekryteras sedan till andra arbetsuppgifter i samhället, särskilt inom skolan. Extra stor nytta gör de i sin egen stadsdel.

Föreningen önskar att verksamheterna skall vara utvärderade gärna av forskning och helst av LiU Campus Norrköping, som är ledande inom området integration inklusive idrott och skola. Detta arbete har påbörjats och kommer att ske successivt och löpande.